Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικων Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 7-7-2020)

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία  συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Α. Σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», επισημαίνει τα εξής:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί θεμελιώδους σημασίας την προστασία που παρέχει το άρθρο 11 του Συντάγματος για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και τη διενέργεια δημοσίων συναθροίσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή καταλείπονται στον κοινό νομοθέτη στενά περιθώρια για τη ρύθμιση της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος και ιδίως για τον περιορισμό του

. 2. Η προληπτική πλήρης απαγόρευση των συναθροίσεων με απόφαση της Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και βρίσκεται εκτός Συνταγματικού πλαισίου.

3. Οι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος σε οποιαδήποτε φάση της συνάθροισης και ενόψει της απαιτούμενης στάθμισης που επιβάλλει η σύγκρουση συνταγματικών δικαιωμάτων, αφενός του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και αφετέρου του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή, πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων, διαταράσσεται δυσανάλογα η οικονομική ζωή ώστε να θεωρείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προδήλως καταχρηστική.

4. Η παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεων του οργανωτή μιας συνάθροισης δεν μπορεί να συνεπάγεται αντικειμενική ποινική ή αστική ευθύνη του, καθώς τούτο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ενοχής και της υπαιτιότητας.

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή εμμένει στην από 14-15 Απριλίου 2006 απόφαση της Ολομέλειας, η οποία επικαιροποιήθηκε με την από 27 Ιανουαρίου 2018 απόφαση της Ολομέλειας, για την διακοπή των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων. Στα πλαίσια αυτά, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια ότι οι διακοπές των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, που οφείλονται σε λόγους που αφορούν στην πανδημία του κορωνοϊού, δεν πρέπει να υπολογίζονται ως διακοπές συνεδριάσεων

.Γ. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να θέσει σε όλους τους Κοινωνικούς Φορείς που μετέχουν στην Επιτροπή που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Ολομέλειας (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και λοιποί), το θέμα της κοινής αποστολής αιτήματος προς την Κυβέρνηση προκειμένου να τους γνωστοποιήσει επίσημα τις διατάξεις του σχεδίου του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος σύγχυσης και παραπλάνησης του κοινού από επιλεγμένες διαρροές διαφόρων μέσων ενημέρωσης και να ζητήσει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πριν τεθεί το σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας του θέματος στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου.

Δ. Με αφορμή δημοσιεύματα, που δεν έχουν μέχρι σήμερα διαψευσθεί, σχετικά με εισήγηση, στα πλαίσια επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να απορρίπτονται αιτήσεις δανειοληπτών ενόψει του επιχειρηματικού κινδύνου που διατρέχουν οι Τράπεζες, η Συντονιστική Επιτροπή εξουσιοδότησε τα μέλη της, που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, κ.κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Γεώργιο Σταματογιάννη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, να ζητήσουν την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αυτό.

Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά την άμεση ψήφιση της σχετικής τροπολογίας που έχει καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας για την επιδότηση των δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω του προβλεπόμενου από τον Νόμο 3996/2011 Ειδικού Λογαριασμού.

ΣΤ. Η Συντονιστική Επιτροπή εμμένει στο αίτημά της για άμεση εκκαθάριση και καταβολή των αμοιβών από τη Νομική Βοήθεια.

Προς επιτάχυνση δε, της σχετικής διαδικασίας προτείνει σχέδιο διάταξης νόμου προκειμένου να μεταφερθεί η αρμοδιότητα εκκαθάρισης των αμοιβών από το ΤΑΧΔΙΚ στους κατά τόπους αρμόδιους δικαστικούς σχηματισμούς. Για την περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος αυτού στο αμέσως προσεχές διάστημα, η Συντονιστική Επιτροπή συζήτησε μορφές κινητοποιήσεων, όπως της αποχής από ορισμένες διαδικασίες της Νομικής Βοήθειας αλλά και της δικαστικής διεκδίκησης, μέσω διαδικασίας αγωγών ή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάστασης κλπ και στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας θα ληφθούν αποφάσεις επί των προτάσεων αυτών και των μορφών δράσης.