Αποχή Δικηγόρων Δράμας από 1-7-2016 με 15-9-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Γενική Συνέλευση του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή 24.06.2016 αποφάσισε την παράταση της αποχής των ∆ικηγόρων ∆ράµας από την Παρασκευή 01.07.2016 έως και τη Πέµπτη 15.09.2016.-

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΣ 3-6-2016 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ:

• ∆ιοικητικές δίκες: φορολογικές (συµπεριλαµβανοµένης της δηµοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείµενο διοικητικά πρόστιµα, στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή µερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσµα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάµει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάµει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, (οµοίως, στις φορολογικές, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοτικής φορολογίας, τελωνειακές και τις υποθέσεις µε αντικείµενο διοικητικά πρόστιµα), αποχή από δίκες όπου ο δηµόσιος φορέας (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο µέσο.
• Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου στις υποθέσεις του ΚΕ∆Ε, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής),
καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕ∆Ε, όπου ο δηµόσιος φορέας (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθµό), ή στον δεύτερο βαθµό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δηµόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο µέσο.
• Ποινικές δίκες: αποχή µόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής µε άλλα ποινικά
αδικήµατα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πληµµελήµατα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συµπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθµό και επταετία σε β’ βαθµό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούµενοι.
• Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου στον πρώτο βαθµό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ µέρους Τραπεζών ή Εταιριών ∆ιαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθµό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία ∆ιαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο µέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης , γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
• ∆ίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθµό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο µέσο και στον πρώτο βαθµό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσµα (οπότε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο εκδικάζεται κανονικά).
• Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθηµα ή µέσο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ

Χωρίς την σχετική άδεια δεν θα εκδίδονται γραµµάτια προεισπράξεων

ΑΠΟ 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι τυχόν νεώτερης ανακοίνωσης δεδοµένης της έκτακτης σύγκλησης Ολοµέλειας Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας την 5-7-2016.