Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (νυν ΕΦΚΑ): Επιστροφή ποσών παραβόλων προαγωγής Δικηγόρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διοικούσα Επιτροπή ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (νυν ΕΦΚΑ): Επιστροφή παραβόλου προαγωγής Δικηγόρων

 

Συνεδρίασε την 30.5.2017 η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ – νυν ΕΦΚΑ, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Βερβεσού, επιληφθείσα ιεραρχικών προσφυγών τριών συναδέλφων-δικηγόρων, μελών του ΔΣΑ, με τις οποίες ζητούσαν να τους επιστραφεί το παράβολο προαγωγής τους σε παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω,  που είχαν καταβάλει μετά την 1.7.2016 και πριν την 31.12.2016 και έκρινε ομόφωνα ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30.12.2016 εγκύκλιος δεν είναι σύμφωνη με το νόμο.
Έτσι, για όσους συναδέλφους είχαν καταβάλει παράβολο προαγωγής σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Διοικούσα Επιτροπή  έκρινε ότι βάσει του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η σχετική υποχρέωση που προβλεπόταν στο άρθρο 10 παρ. 1 αντίστοιχα,  του νδ. 4114/60 και διέταξε την επιστροφή των ποσών των παραβόλων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.