Εξώδικη διαμαρτυρία Ολομέλειας Προέδρων προς ΕΦΚΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

*****

Όπως είναι γνωστό το άρθρο 39 παρ. 11 ν. 4387/2016 προβλέπει ότι «Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.

β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992.

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους».

Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποδίδουν μέχρι σήμερα με συνέπεια στον ΕΦΚΑ τα εισπραττόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών (20% επί των γραμματίων). Οίκοθεν νοείται ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει να προβαίνει σε συμψηφισμό των ούτως προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με την ασφαλιστική οφειλή ενός εκάστου δικηγόρου.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών πλειόνων συναδέλφων, οι οποίοι αιτιώνται ότι στα εκδοθέντα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ δεν έχουν αφαιρεθεί από τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά, που αντιστοιχούν στο 20% του ποσού των γραμματίων προείσπραξης.

Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν αντιμετωπίζει ρητώς την περίπτωση κατά την οποία οι προκαταβαλλόμενες εισφορές δια των γραμματίων προείσπραξης υπερβαίνουν την οφειλόμενη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου, όπως αυτή προκύπτει δυνάμει των λοιπών διατάξεων του νόμου (ήτοι των άρθρων 35, 39 παρ. 1,2, 41, 97 & 98), είναι αναντίρρητο ότι το υπερβάλλον ποσό ανήκει στον δικηγόρο και καταβάλλεται αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ. Τούτο διότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν συνιστά γενεσιουργό λόγο ασφαλιστικής οφειλής, αλλά ρυθμίζει αποκλειστικώς το ζήτημα του τρόπου εξόφλησης της προβλεπόμενης οφειλής. Έπεται ότι ο ΕΦΚΑ υποχρεούται είτε να συμψηφίσει το τυχόν υπερβάλλον ποσό με την ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου κατά το επόμενο έτος, είτε να αποδώσει αμελλητί το υπερβάλλον ποσό στον δικηγόρο. Άλλως, γεννάται αστική ευθύνη του ΕΦΚΑ και ποινική ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του.

Κατόπιν αυτών, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα διότι μέχρι σήμερα: α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ και β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσετε αμελλητί τις ως άνω εκκρεμότητες και συγκεκριμένα: α) να αφαιρέσετε τις προκαταβληθείσες δια των γραμματίων ασφαλιστικές εισφορές από τις καταβληθησόμενες εισφορές για όλους τους δικηγόρους,

β) να αποσαφηνίσετε εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά δια των γραμματίων κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 είτε επιστρέφονται στον δικηγόρο, είτε μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο για το προσεχές, ή και τα επόμενα κατά περίπτωση, ασφαλιστικά έτη.

Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και θα επιδιώξουμε την ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή αυτού κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην Έκθεση Επιδόσεως.

Αθήνα, 23.5.2017

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Βασίλης Ε. Αλεξανδρής