Γνωμοδότηση Δικηγόρου Αθηνών, Βασιλείου Παπαγεωργίου σχετικά με τη μη υποχρέωση δικηγόρων να υποβάλουν δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40%

Επειδή ανέκυψε ζήτημα σχετικά με την υποχρέωση των δικηγόρων να υποβάλουν δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για να εξασφαλίσουν τη μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης δημοσιεύουμε, προς γνώση των συναδέλφων, τη γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών, εξειδικευμένου σε θέματα δημοσίου δικαίου, Βασιλείου Παπαγεωργίου, την οποία συνέταξε τη αιτήσει του ΔΣΑ σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα.

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο ευκρινές συμπέρασμα ότι:

– Οι δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

– Για την μη καταβολή του ποσού αυτού, δεν επιβάλλεται να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ Β!/1078/28-3-2020) διότι οι αναφερόμενες σε αυτό πλατφόρμες προορίζονται για Δηλώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.

– Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών και δη των δικηγόρων, από την συμπερίληψή τους στις πληττόμενες κατηγορίες με βάση τον ΚΑΔ τους, το δικαίωμα αυτό επέρχεται αυτοδικαίως και δεν προβλέπεται, ως αλυσιτελής, η «διοικητική» ή ηλεκτρονική «απόδειξή» του με την υπαγωγή, βάσει δικαιολογητικών τρίτων (π.χ εργοδότη), στο καθεστώς της έκπτωσης.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη, αφιλοκερδή προσφορά του συναδέλφου Βασιλείου Παπαγεωργίου.

gnomodotisi_meiosi_40_misthoma