Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 8:00-14:30 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και ισχύουν από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης. Ειδικότερα τα σχετικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας είναι τα εξής:

1. Αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων Δράμας, στην οποία θα επικολληθεί μία (1) παράσταση Ειρηνοδικείου. Μπορείτε να την λάβετε σε μορφή .doc πατώντας εδώ και σε μορφή .pdf πατώντας εδώ.

2. Βεβαίωση Δικηγόρου περί έναρξης ασκήσεως στο γραφείου όπου θα πραγματοποιηθεί η άσκηση, στην οποία θα επικολληθεί ένα μεγαρόσημο αξίας δύο (2) Ευρώ και θα σφραγισθεί με την στρογγυλή σφραγίδα του Συλλόγου. Μπορείτε να την λάβετε σε μορφή .doc πατώντας εδώ και σε μορφή .pdf πατώντας εδώ.

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

– Σε Δικηγόρο Δράμας με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο.

– Σε δικηγορική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν δικηγόροι με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο.

–  Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

– Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή μερικά στην Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

– Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη γραμματεία του πολιτικού και διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης Εισαγγελίας ή στα Ειρηνοδικεία που υπάγονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας.

Ο χρόνος άσκησης στα Δικαστήρια μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο ακόμη και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύπτονται από το τρέχον εξάμηνο.

– Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Εποπτεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του μεριμνά σχετικά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.

3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

4. Έγγραφο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) απόδοσης Α.Μ.Κ.Α..

5. Καταρχήν Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματος και στη συνέχεια Αντίγραφο Πτυχίου.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά την εγγραφή του με κατάθεση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, τότε θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου εντός δέκα οχτώ (18) μηνών.

Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και επιπλέον όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των πτυχιούχων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων. Για αυτά γίνεται αναλυτική αναφορά στο υπο-μενού «Δικαιολογητικά Πτυχιούχων Αλλοδαπών Πανεπιστημίων».

Η αίτηση εγγραφής διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Δ. προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν: 1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένου, 2) επίσημη μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

6. Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Το ένα θα παραμείνει στο φάκελο του Ασκούμενου στο Αρχείο του Συλλόγου και το άλλο θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του στο E.T.A.A. – T.A.N.. Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίγραφο της άδειας διαμονής τους νόμιμα επικυρωμένο.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων». Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του θα δηλώνει υπεύθυνα και ότι «θα προσκομίσει το πτυχίο του εντός δέκα οχτώ (18) μηνών». Μπορείτε να την λάβετε σε μορφή .doc πατώντας εδώ και σε μορφή .pdf πατώντας εδώ.

8. Απόδειξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, απ’ την οποία θα προκύπτει η κατάθεση του ποσού των 15 Ευρώ, ως δικαίωμα εγγραφής.

9. Εκτύπωση του φακέλου του Ασκούμενου με τα στοιχεία του.

10. Εγγραφή στο E.T.A.A.-Τ.Υ.Δ.Ε. με δικαίωμα εγγραφής αξίας 59 Ευρώ.

11. Βεβαίωση διακοπής ασφάλισης από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο ήταν μέχρι την ημέρα της εγγραφής του ασφαλισμένος (Σε περίπτωση που ήταν ανασφάλιστος για υγεία δεν χρειάζεται καμία βεβαίωση).

12. Πιστοποιητικό Ασκούμενου για το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. (εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο)

13. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου.

14. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από τη Δ.Ο.Υ..

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.


Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5.8.2011 (Φ.Ε.Κ. 170, τεύχος Α’) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας.

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων  μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:

α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή

γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).