Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 8:00-14:30 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και ισχύουν από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης.

Για την εγγραφή του Δικηγόρου απαιτείται αρχικά η αποστολή ορισμένων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποστέλλονται τα εξής:

1. Αίτηση για το διορισμό του Δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Παράβολο Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86,  στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων».

Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).

Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Περαιτέρω τα σχετικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για την εγγραφή Μέλους είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

5. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου.

6. Πιστοποιητικό Ασκούμενου Δικηγόρου.

7. Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), απ’ το οποίο προκύπτει ο διορισμός.

8. Τέσσερα (4) αντίγραφα Πρακτικού Ορκωμοσίας Πρωτοδικείου Δράμας.

9. Απόδειξη καταβολής 50 Ευρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, ως δικαίωμα εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας.

10. Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για εγγραφή στον Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.).

11. Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για εγγραφή στον Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.).

12. Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για εγγραφή στον Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.).

13. Πιστοποιητικό άσκησης Δικηγορίας σε περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιείται από μεταγραφή από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο.


Όρκος Δικηγόρου

Σύμφωνα με άρθρο 24 παρ. 3, 4, 5, 6 του Κώδικα Δικηγόρων:

1. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου έναντι των εντολέων μου ευσυνείδητα, να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.»

2. Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν το τύπο, στον οποίο όμως περιέχεται το υπόλοιπο, εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, μέρος του όρκου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

3. Αν ο δικηγόρος προτιμά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι λέξεις «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου».

4. Σε περιπτώσεις που απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες, δύναται να δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.