ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΔ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 23, 4 §1 και 15 του Καταστατικού του ΛΕΑΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, συνέταξε τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1

Μέλη και διαδικασία εγγραφής

 1. Μέλη του ΛΕΑΔΔ καθίστανται οι Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, μετά από έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στο Δ.Σ. του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό. Η αίτηση τους για εγγραφή εξυπονοεί και υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του αιτούντα, των όρων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του παρόντος Κανονισμού του ΛΕΑΔΔ.
 2. Στην αίτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θα εμπεριέχεται οπωσδήποτε αμετάκλητη εξουσιοδότηση του αιτούντα προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΔ να παρακρατούν τα αναγκαία ποσά από τα μερίσματα των διανεμητικών λογαριασμών για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το ΛΕΑΔΔ.
 3. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία να πιστοποιεί την εγγραφή του αιτούντα στα μητρώα του Συλλόγου.

Άρθρο 2

Δικαιώματα μελών ΛΕΑΔΔ σε παροχές.

 1. Όλα τα μέλη του ΛΕΑΔΔ έχουν τα ίδια δικαιώματα και απολαμβάνουν εξίσου όλα τα ωφελήματα που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους. Με βάση όμως το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ΛΕΑΔΔ, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την απολαβή των παροχών αυτών. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια που καλύπτουν τις εν γένει παροχές του ΛΕΑΔΔ δημιουργούνται κυρίως από εισφορές των εν ενεργεία συναδέλφων κατά την άσκηση της δικηγορίας. Εν όψει λοιπόν αυτού, για να καταστεί το οποιοδήποτε μέλος δικαιούχος των προβλεπόμενων οικονομικών παροχών του σωματείου προϋποτίθεται πραγματική και ουσιαστική άσκηση δικηγορίας καθ’ όλο το διάστημα της συμμετοχής του στο ΛΕΑΔΔ. Πρόσκαιρη αποχή από τα καθήκοντα, οφειλόμενη σε αντικειμενική αδυναμία, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τις παροχές.
 2. Η οριστική κρίση για την συνδρομή των άνω προϋποθέσεων εναπόκειται στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΔ που επιλαμβάνεται του σχετικού αιτήματος για παροχές του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση αποδοχής και πλειοψηφία 4/5 σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την παροχή. Το Δ.Σ. δύναται, προκειμένου να αποφανθεί επί του αιτήματος, να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει αναγκαίο ή να καλέσει τον αιτούντα για να παράσχει αυτοπροσώπως τυχόν διασαφηνίσεις.

Άρθρο 3

Παροχές ΛΕΑΔΔ

 1. Κύρια παροχή : Εφάπαξ βοήθημα κατά την έξοδο από το επάγγελμα: Η καταβολή της παροχής αυτής προϋποθέτει την συνταξιοδότηση του δικαιούχου από το Ταμείο Νομικών (με κύρια ασφάλεια για όσους ασφαλίζονται σ’ αυτό) ή την οριστική αποχώρηση από το επάγγελμα της δικηγορίας, καθώς και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. Για την παροχή και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του καταστατικού του ΛΕΑΔΔ και στον παρόντα Κανονισμό.
 2. Έκτακτη παροχή : Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δ.Σ του ΛΕΑΔΔ και εφόσον συντρέχει βεβαιωμένη περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία (λόγω παραμονής σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα για διάστημα πάνω από δέκα ημέρες ) μπορεί μετά από αίτηση του μέλους ή και αυτεπάγγελτα να προβαίνει σε έκτακτη χρηματική παροχή, κοινωνικού χαρακτήρα, προς οικονομική στήριξη του μέλους. Η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε πλουτισμό του μέλους.

Ειδικότερα : από δέκα ως τριάντα ημέρες νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, θα καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση των δεκαπέντε ευρώ από την πρώτη ημέρα νοσηλείας , υπολογιζόμενων μόνο των εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση ανικανότητας από τριάντα ημέρες και πάνω το ύψος της ως άνω χρηματικής ενίσχυσης εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ του ΛΕΑΔΔ , το οποίο θα λαμβάνει υπ’ οψη του την αιτία της ανικανότητας, τη διάρκειά της και τις επιπτώσεις στην εργασιακή ικανότητα του μέλους.

Το Δ.Σ μπορεί εφόσον το κρίνει σκόπιμο να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ , προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή αυτής της παροχής

 1. Για την είσπραξη κάθε βοηθήματος, είτε από τον δικαιούχο (σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας) είτε από τους κληρονόμους του (σε περίπτωση θανάτου) απαιτείται υποβολή έγγραφης αίτησης του κάθε φορά δικαιούχου προς το ΛΕΑΔΔ που θα συνοδεύεται, είτε από ληξιαρχική πράξη θανάτου, είτε από τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά από τα οποία θα καταδεικνύεται η μόνιμη ολική ανικανότητα του δικαιούχου, προερχόμενα απαραιτήτως από δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, γνωματεύσεις κ.λπ. από ιδιώτες ιατρούς δεν γίνονται αποδεκτά.
 2. Σε περίπτωση που ο λόγος της προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία οδηγήσει σε συνταξιοδότηση του δικαιούχου από το Ταμείο Νομικών ή στην οριστική αποχώρηση από το επάγγελμα της δικηγορίας εντός τριών ετών από την παροχή του ΛΕΑΔΔ, τυχόν καταβληθείσα οικονομική ενίσχυση λόγω προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία θα λαμβάνεται υπόψη από το ΔΣ για τον υπολογισμό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω εξόδου από το επάγγελμα.

Άρθρο 4

Εφάπαξ Βοήθημα

Δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 παρ.1 περ. α, β, γ του καταστατικού του ΛΕΑΔΔ.

Για τις περιπτώσεις μονίμου ανικανότητας για άσκηση δικηγορίας καθώς και θανάτου μέλους του Σωματείου, ο τρόπος υπολογισμού της παροχής του εφάπαξ, γίνεται ως εξής:

          Α) εάν το εξερχόμενο μέλος , κατά το χρόνο παύσης ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος – είτε λόγω θανάτου είτε λόγω μόνιμης ανικανότητας – δεν θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Τ.Ν, τότε ο υπολογισμός του εφάπαξ θα γίνεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του καταστατικού.

          Β) εάν όμως θεμελίωσε βάσει ειδικής διάταξης , ο υπολογισμός του εφάπαξ γίνεται με την ευνοϊκότερη για το μέλος διάταξη καταστατικού.

Άρθρο 5

Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε περίπτωση θανάτου μέλους

Σύμφωνα με το άρθρο 8 §1 περ. γ’ του καταστατικού του ΛΕΑΔΔ, σε περίπτωση θανάτου του μέλους, το δικαίωμα καταβολής του εφ’ άπαξ δικαιώματος κληρονομείται. Η καταβολή γίνεται ως εξής:

Σε περίπτωση κληρονόμων πρώτης τάξης ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 §1 περ. γ’ του καταστατικού. Όταν όμως στην πρώτη τάξη, μαζί με τη σύζυγο που λαμβάνει το 50%, συντρέχουν, ελλείψει τέκνων, οι γονείς και τα αδέλφια του θανόντος στο υπόλοιπο 50%, τότε για το ποσοστό αυτό λογίζονται ως μια ομάδα οι γονείς, λαμβάνοντας 25% (δικαιούμενοι ισομερώς) και τ’ αδέρφια ως άλλη ομάδα δικαιούχων, λαμβάνοντας το υπόλοιπο 25 % (επίσης ισομερώς). Ομοίως, σε περίπτωση δεύτερης τάξης (δηλ. όταν καλούνται οι γονείς και τ’ αδέρφια) διευκρινίζεται ότι οι γονείς λογίζονται ως μία ομάδα δικαιούχων και κληρονομούν το 50 % (δικαιούμενοι ισομερώς) και τ’ αδέρφια ως άλλη ομάδα δικαιούχων το υπόλοιπο 50 % (επίσης ισομερώς).

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις περί καταβολής παροχών

 1. Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΔ δικαιούται να καταβάλει άτοκα τις προβλεπόμενες παροχές, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημέρα της οριστικής κρίσεως του δικαιώματος περί απονομής ενίσχυσης προς τον δικαιούχο. Η οριστική κρίση θα λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση του εφάπαξ βοηθήματος , το Δ.Σ με απόφαση του δύναται να προκαταβάλει το Α του εκάστοτε προβλεπομενου με την υποβολή δήλωσης παραίτησης στο Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και την αποδοχή της

 1. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών, το δικαιούχο μέλος και, σε περίπτωση θανάτου του, οι δικαιούχοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΛΕΑΔΔ. Στην περίπτωση που δεν έχουν εκπληρώσει αυτές, οι οφειλές συμψηφίζονται με τη δικαιούμενη παροχή.
 2. Σε περίπτωση που οι οφειλές του ΛΕΑΔΔ προς τα μέλη του υπερβαίνουν τα αποθεματικά του, η χορήγηση των παροχών θα γίνεται σύμμετρα και όχι με τη σειρά υποβολής των αιτήσεών τους. Η καταβολή των παροχών στην περίπτωση αυτή θα γίνεται άτοκα. Αντίθετα, σε κάθε άλλη περίπτωση που οφείλονται τόκοι θα ισχύει το εκάστοτε τραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων.
 3. Οι πόσης φύσεως απαιτήσεις δικαιούχων για τις προβλεπόμενες παροχές του ΛΕΑΔΔ παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη γέννηση του δικαιώματος. Η πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης διακόπτει την παραγραφή.

Άρθρο 7

Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων μελών

 1. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή με τις διατάξεις του καταστατικού, το Δ.Σ. αρχικά του επιβάλλει την ποινή της επίπληξης. Αν επαναληφθεί η αντικαταστατική συμπεριφορά του, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να του επιβάλλει πρόστιμο και, αν το μέλος συνεχίσει να μην σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, τότε το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να εισηγηθεί στη ΓΣ την αποβολή του, με διαγραφή από το σωματείο, ανεξάρτητα από τα έτη συμμετοχής του μέλους στο ΛΕΑΔΔ.
 2. Καθένας που παύει να είναι μέλος του ΛΕΑΔΔ, είτε αποχωρώντας οικειοθελώς είτε από άλλη αιτία οφείλει να πληρώσει στο λογαριασμό όλο το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει μέχρι την ημέρα της αποχώρησης ή αποβολής του.
 3. Τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους προς το ΛΕΑΔΔ , καλύπτονται με παρακράτηση από το μέρισμα κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ του ΛΕΑΔΔ.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε με τη σημερινή του μορφή κατά τη Γ.Σ. της 18.2.2008.

                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ