Η Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022:

Προκήρυξη υποψήφιων δικηγόρων Β' 2022

Η απόφαση τροποποίησης της Προκήρυξης διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022:

Τροποποίηση Προκήρυξης υποψήφιων δικηγόρων Β' 2022

Η απόφαση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου:

Λεπτομέρειες διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β' 2022