Ανακοίνωση περί της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές τις 26-11-2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 55332

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

Δράμα 13-9-2017

Αρ. πρωτ. 218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 107 παρ. 1 του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων): «Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται την τελευταία Κυριακή ή και Δευτέρα, στην περίπτωση της επόμενης παραγράφου, του Νοεμβρίου του έτους των εκλογών στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.», επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 109 παρ.1. του ιδίου νόμου: «Για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος πρέπει: (α) να μην συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, (β) να υποβάλλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τελευταίου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, την 26η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους 2017, ημέρα Κυριακή, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, κατ` ακολουθία δε και στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, για την ανάδειξη Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2021, καλούμε του συναδέλφους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτεί ο Κώδικας Δικηγόρων (αρθ. 103 επ. Ν 4194/2013) και επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση έως την 31-10-2017 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος διεξαγωγής αρχαιρεσιών (30 ευρώ για υποψήφιους Προέδρους και 15 ευρώ για υποψηφίους Συμβούλους, αρθ. 111 Ν 4194/2013 σε συνδυασμό με την από 12-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας).

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ