Με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 240/22.12.2016), όπως ισχύει, προβλέπεται η συμμετοχή των Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, προκειμένου να διοριστεί ένας Δικηγόρος Δράμας, μέλος του Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε υποβάλετε αυτή στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από κοινού με:

α) το τελευταίο σε ισχύ Καταστατικό του Σωματείου, το οποίο θα παραδοθεί στον Δικηγόρο που θα κληρωθεί για να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, ώστε να τις διενεργήσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτό και

β)  ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, στο οποίο θα υπάρχει σχετική απόφαση για προκήρυξη εκλογών, με αναγραφή ακριβούς ημερομηνίας και τοποθεσίας διενέργειας αυτών και των τυχόν επαναληπτικών σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και θα φέρει τις υπογραφές τους.

Επίσης προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για την κατάθεση σ’ αυτούς των εξόδων διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.