Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. της 10ης Ιουνίου 2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.:210-8822076  Φαξ: 210-8822914  Εmail: info@lede.gr

 

Αθήνα 24 Ιουλίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 1949

 

Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών

Συλλόγων μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Όπως γνωρίζετε, στις 10/06/2017 συνήλθε στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και  αφού έλαβε υπόψη,

-τα οικονομικά στοιχεία του Λ.Ε.Δ.Ε. της 31/12/2016, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως και λοιπά παραστατικά στοιχεία

-την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την χρήση του έτους 2016

-τις προτάσεις του Δ.Σ.

-τις εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων –εκπροσώπων των μελών του φορέα.

-τις διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και του Κανονισμού Λειτουργίας του,

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα, τα πεπραγμένα της Διοίκησης, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2016, ο Προϋπολογισμός έτους 2017 και η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(2) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η μετάθεση της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών ανάδειξης των οργάνων της επόμενης διοίκησης του Λ.Ε.Δ.Ε. και μόνον για το έτος 2017, για την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους 2018, εξαιτίας της νομοθετικής αλλαγής ημερομηνίας των αρχαιρεσιών στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

(3) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης λόγω συντ/σης και Μ.Ο.Α., σε πέντε (5) ειδικές περιπτώσεις μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., που οφείλουν μεγάλα ποσά στο ΤΑΝ και δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης.

(4) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η παράταση μέχρι την 31/12/2017, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για διακανονισμό των οφειλών προς το Λ.Ε.Δ.Ε. σε δόσεις και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η προηγούμενη απόφαση που έλαβε η Γ.Σ. κατά τον Δεκέμβριο 2015.

(5) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η διατήρηση των ποσών των συνδρομών και ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., για το έτος 2017, στο επίπεδο που ίσχυαν κατά την 31/12/2016 και που έχουν ως εξής,

-Ετήσια συνδρομή στο Λ.Ε.Δ.Ε.                                408 ευρώ

-Εισφορά εγγραφής                                                   20 ευρώ

-Εισφορά επανεγγραφής                                          μηδέν ευρώ

-ΗΧΕ λόγω ασθενείας, τοκετού, στράτευσης                       40 ευρώ ημερησίως

-Εφάπαξ ενίσχυση συν/σης, Μ.Ο.Α., θανάτου         10.000 ευρώ για συμμετοχή 23 ετών στο Λ.Ε.Δ.Ε. και προσαύξηση 2% για κάθε επί πλέον έτος

(6) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η διατήρηση των ειδικών προνομίων για τα μέλη που ορκίσθηκαν μετά την 01/01/2011 και για όσους εγγραφούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την 31/12/2017 και  που περιλαμβάνουν

-μηδενική εισφορά εγγραφής

-μη καταβολή ετησίων συνδρομών για τρία έτη

-πλήρη χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.

(7) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η μη επιβολή τόκων υπερήμερης καταβολής, για τις οφειλές των μελών προς το Λ.Ε.Δ.Ε. περιόδου 1991-31/12/2016 και με την προϋπόθεση να  καταβληθούν μέχρι και την 31/12/2017 και η επιβολή μειωμένου τόκου υπερημερίας, (50% του δικαιοπρακτικού), για τις περιπτώσεις των οφειλών που διακανονίζονται σε δόσεις.

(8) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ο καθορισμός ανωτάτου ορίου στο ποσό που καταβάλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. οι δικηγόροι -μέλη του, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών (εισφορά-πόρος της ΚΥΑ 61247/2015) μόνο για το έτος 2017, σύμφωνα με τα παρακάτω:

-Ως ανώτατο όριο ορίστηκε το διπλάσιο ποσό της ετήσιας συνδρομής στο Λ.Ε.Δ.Ε., δηλαδή 816,00 ευρώ (2 x 408).

-Το ποσό που θα καταβληθεί για την προαναφερόμενη αιτία πέραν του ορίου αυτού από τον δικηγόρο μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., θα παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στην μερίδα του και μετά την εκκαθάριση του έτους 2017, με απόφαση του Δ.Σ., θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση οφειλών άλλων ετών, ενώ σε περίπτωση μη οφειλών θα αποδοθεί-επιστραφεί στον καταβάλλοντα.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για τις αποφάσεις της Γ.Σ. και για την υποχρέωσή τους να φροντίσουν να εξοφλήσουν τις προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                                    ΑΡΗΣ Ν. ΡΟΖΑΚΗΣ