Δικάσιμοι Ειρηνοδικείου Δράμας τα χρονικά διαστήματα από 01.07.2020 έως 15.07.2020 και από 01.09.2020 έως 15.09.2020

062-18.05.2020