Δήλωση επιφύλαξης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 26103

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

 

Δράμα 6-2-2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ

Αναμενομένης της έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων υπέρ ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου και προκειμένου να μην θεωρηθεί, έστω και σιωπηρά, ότι υπάρχει συναίνεση ενός εκάστου ασφαλισμένου δικηγόρου για το αναγραφόμενο στα παραπάνω ειδοποιητήρια ποσό και τρόπο υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, επικειμένης και της ασκήσεως αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την από 4-2-2017 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, θεωρείται επιβεβλημένη η επίδοση από κάθε έναν από εμάς, ρητής επιφύλαξης τόσο για το ποσό όσο και για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Για την έκφραση της παραπάνω επιφύλαξης, προτείνεται το εξής κείμενο, το οποίο θα επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας αφού βεβαίως πριν υπογραφεί δεόντως και προσκομιστεί στη Γραμματεία του Δ.Σ.Δ.:

« Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο Δηλών »

 

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος