Ευνοϊκή ρύθμιση των υπό αναστολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου – 4ου του 2020

Στο άρθρο 44 Νόμου 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 26/19-02-2021), περιλήφθηκε ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου έως και Απριλίου 2020, των οποίων η είσπραξη είχε ανασταλεί μέχρι 30.4.2021.

Με τη νέα ρύθμιση η πληρωμή τους μετατίθεται για το Δεκέμβριο του 2021, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν με αίτηση που υποβάλλεται έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Έκαστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50 ευρώ, ενώ η ρύθμιση σε έως 24 δόσεις είναι άτοκη, ενώ για ρύθμιση σε έως 48 δόσεις χρεώνεται επιτόκιο 2,5% ετησίως.