ΚΥΑ για Ηλεκτρονική Έκδοση και Παραλαβή Πιστοποιητικών και αναστολή εφαρμογής διατάξεων για υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 1384/14.4.2020 η υπ’ αριθ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 ΚΥΑ που θεσπίζει μέτρα διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών και αναστολή εφαρμογής των διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθ. 5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53) μπορούν να εκδίδονται κατόπιν ηλεκτρονικής ή έντυπης αίτησης κάθε πολίτη και να χορηγούνται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

ii. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής:

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).

Σύμφωνα με την παρασχεθείσα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πληροφόρηση, από την ερχόμενη Τετάρτη, 22.4.2020 θα ξεκινήσει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και παραλαβής των κάτωθι πιστοποιητικών: α) μη δημοσίευσης διαθήκης, β) μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και γ) μη αποποίησης κληρονομίας.

Θα ακολουθήσει, σε περίπου 20 ημέρες, η διαδικασία για το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

kya_.pdf