Ματαίωση των δικασίμων ασφαλιστικών μέτρων έως 27.03.2020

Μετά την έκδοση της από 15.03.2020 ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας, σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνονται οίκοθεν όλες οι δικάσιμοι ασφαλιστικών μέτρων Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Δράμας από σήμερα και έως την 27.03.2020. Παρακαλούνται συνάδελφοι και πολίτες να μην προσέρχονται στα δικαστήρια δεδομένης της ματαιώσεως των δικασίμων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Δ.
Αναστάσιος Μ. Πούλιος