Παράταση προθεσμιών Κτηματολογίου

Σε συνέχεια προηγηθείσης συναντήσεως (με τηλεδιάσκεψη)- της ορισθείσης από την Ολομέλεια Επιτροπής Κτηματολογίου, αποτελουμένης από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών, Σερρών, Λαμίας και Άρτας, με τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Οικονόμου, τον Δ/ντα Σύμβουλο της Κτηματολόγιο ΑΕ κ. Κοτσώλη και υποβολής του αιτήματος για παράταση της αποκλειστικής προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, κατετέθει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς ψήφιση διάταξη σε σχέδιο νόμου , σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία που έληγε την 31/12/2020, για διορθώσεις παντός είδους επί των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 31/12/2021.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα παράταση (όπως και στην χορηγηθείσα πέρυσι με το ν. 4623/2019), εξακολουθούν να εξαιρούνται και να μην συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα εκείνα των 35 περιοχών της Χώρας, που μέχρι την 30-11-2018:

1) Είτε είχε ήδη λήξει η ισχύουσα 14ετής προθεσμία διόρθωσης (αφορά ακίνητα με έναρξη ισχύος λειτουργίας Κτηματολογίου της περιοχής το έτος 2003),

2) Είτε είχε ήδη λήξει η ισχύουσα τότε 14ετής προθεσμία και η 9μηνη παράτασή της (αφορά ακίνητα με έναρξη ισχύος λειτουργίας Κτηματολογίου της περιοχής το έτος 2004), με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών (π.χ. Ελευσίνας, Φιλοθέης, Μαρτίνου Ν. Φθ/δας, Άρτας Ν. Άρτας) , έχουν απωλέσει το δικαίωμα της διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών και μάλιστα τα καταχωρηθέντα ως «αγνώστου ιδιοκτήτου» ακίνητα, με πράξεις του εκάστοτε Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Θεωρούμε ότι και για αυτές τις περιοχές, που εξαιρούνται κατά τα ως άνω από την υπό ψήφιση διάταξη νόμου, πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε η παράταση να καταλαμβάνει παράταση προθεσμίας και σε αυτές περιοχές και συνεπώς το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.