Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Αθήνα, 17.4.2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                                              Αριθμ.πρωτ: 28343 οικ.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ:   Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :  Δ1
ΤΜΗΜΑ              :   Α4
Ταχ. Δ/νση         :  Λ. Μεσογείων  96
Ταχ. Κωδ.          :  115 27
Πληροφορίες    :  Χρ. Δρυδάκη
Τηλέφωνο          :  210.7767230,236

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη  εξετάσεων  υποψηφίων  δικηγόρων   Α΄   εξεταστικής περιόδου   2018
΄Εχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των  άρθρων:α) 2 και 3 του ν.2690/1999: «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) όπως ισχύουν, β) 18 έως 22 του ν.4194/2013: «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208)
2. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015  κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως ισχύει
3. Τη με αριθμ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)
4. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει    και
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 1.6.2018, Σάββατο 2.6.2018 και Κυριακή 3.6.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές  και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η  αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε  Εφετείου.
Δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών  ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου.  Όλοι οι ανωτέρω πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.
Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οφείλουν μέχρι τις  24.5.2018  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί μη   υπαγωγής τους  στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην ως άνω  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται  επίσης:
α)  πιστοποιητικό  άσκησης,
β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  και,
δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά  που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο  θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις  υποψήφιων δικηγόρων  Α΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  &  Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική  Διαδικασία &  Διοικητική  Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων &  Κώδικα  Δεοντολογίας.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
– Παρασκευή 1.6.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
–  Σάββατο  2.6.2018  και ώρες:
i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο
–  Κυριακή 3.6.2018 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία   και Διοικητική Δικονομία
ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ