ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Δράμα, 13.06.2024

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17.06.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη διαδικτυακή, συνεδρίασή του, σήμερα 11-6-2024, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 11-6-2024 κηρύσσει καθολική αποχή των μελών του, τη Δευτέρα 17-6-2024, ημέρα κατάθεσης αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά των εφαρμοστικών πράξεων του Ν 5073/2023, με τον οποίο καθιερώθηκε, αναδρομικά, τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους, οι επαγγελματικές αυτές ομάδες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα μεγάλα εισοδήματα και οι εταιρίες οι οποίες δεν υπάγονται στις σχετικές ρυθμίσεις.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα  δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε  Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου  προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και  συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης / αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά την ημέρα της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – οι συνάδελφοι, να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου  για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.

                                                                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ