Απόφαση Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας με την από 27 Απριλίου 2020 απόφασή της, ορίζει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα τηρούνται υπ’ ευθύνη της για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου λόγω της πανδημίας COVID-19 και αφορούν σε δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους και συνηγόρους ή διαδίκους ως εξής:

Γενικές Οδηγίες:

-Συνιστάται η χρήση μάσκας από τους δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους συνηγόρους και διαδίκους και η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.

-Καθορίζουμε ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, (ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.).

-Σε όλους τους χώρους του ΔΠΚ και κυρίως στις Γραμματείες του Δικαστηρίου θα είναι διαθέσιμα υγρά αντισηπτικά.

Ειδικότερα:

Α) Επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του Δ.Π.Κ. συνηγόρων για την κατάθεση στις Γραμματείες δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 και στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι ιδιώτες διάδικοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ.2 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 133 ΚΔΔ, μπορούν να υποβάλουν σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να συζητηθεί η υπόθεσή τους. 

Η δήλωση παράστασης δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Β) Οι συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι δεν θα εισέρχονται στα Γραφεία των Γραμματειών, αλλά θα στέκονται στο διάδρομο, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (μεταξύ τους) και θα εξυπηρετούνται από τους Γραμματείς ένας – ένας, με την παράδοση-παραλαβή των σχετικών εγγράφων. Οι συνήγοροι εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Γ) Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων ή ιδιωτών διαδίκων. Οι υποθέσεις με δήλωση από όλους τους διαδίκους συζητούνται. Οι λοιπές αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως.

Η ενημέρωση για τις αναβολές θα γίνεται είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου με χρήση του κωδικού web.

Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν γίνονται δεκτά.

Δ) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι, λόγω της συνέχισης της αναστολής των προθεσμιών, να αποφεύγουν κάθε άλλη διαδικαστική πράξη ή εργασία εντός του ΔΠΚ, πλην όσων απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης παράστασης.

Προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, συστήνεται προς τους κ.κ. συνηγόρους, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων ρυθμίσεων προς εξυπηρέτηση όλων, η δήλωση παράστασης να ακολουθείται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν υπόμνημα και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, προείσπραξη και παράβολο.

Ε) Δικαστικοί Λειτουργοί

Στις έδρες κατά τις συνεδριάσεις των Τμημάτων Τριμελούς σύνθεσης, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και δύο (2) δικαστές του Τμήματος καθώς και ο Γραμματέας της έδρας, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ