Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας προς Υφυπουργό Δικαιοσύνης για τα σοβαρά ζητήματα επί του κυβερνητικού σχεδίου επαναλειτουργίας των δικαστηρίων

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτριο Κράνη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πάνο Αλεξανδρή, με την οποία εκφράζει τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τα σοβαρά ζητήματα που εγείρονται επ’ αφορμή του κυβερνητικού σχεδίου επαναλειτουργίας των δικαστηρίων. 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει κατ’ αρχάς την κατηγορηματική αντίθεσή της στην προωθούμενη επέκταση της έγγραφης διαδικασίας και στις ειδικές διαδικασίες – περιουσιακές διαφορές, αφ’ ενός διότι η προφορικότητα της ακροαματικής διαδικασίας δημιουργεί εχέγγυα ασφαλέστερης δικανικής κρίσης και αφ’ ετέρου διότι η προωθούμενη ρύθμιση εγείρει πλήθος διαδικαστικών και αποδεικτικών ζητημάτων, χωρίς να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι οι μάρτυρες αντί να «συνωστίζονται» στο ακροατήριο, θα στοιβάζονται στις μικρές αίθουσες υπηρεσίας των Ειρηνοδικείων για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητεί επίσης

α) να γίνει οίκοθεν, με ευθύνη των Γραμματειών των οικείων δικαστηρίων, και αζημίως η επαναφορά των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια αναστολής των δικαστηρίων,

β) να παραταθεί η αναστολή των προθεσμιών κατάθεσης νέων ένδικων μέσων, όπως και βοηθημάτων από την ημέρα επαναλειτουργίας των Γραμματειών

γ) να υλοποιηθεί άμεσα η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και

δ) ειδικά για τις αγωγές της νέας τακτικής διαδικασίας, που έχουν κατατεθεί στο διάστημα από την 21η Φεβρουαρίου μέχρι 12 Μαρτίου και έχουν επιδοθεί μέχρι την ημέρα εκείνη, να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση προτάσεων (100 ημερών), η οποία λήγει εντός του Ιουνίου, δεδομένου ότι στο χρόνο που ακολούθησε δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της δίκης. Κατόπιν αυτών, είναι αναγκαίο να συγκληθεί, το ταχύτερο δυνατόν, συνάντηση όλων των εμπλεκομένων με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή της δικαιοσύνης φορέων, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των όλων δικαστηρίων, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών και να αναζητηθούν, μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 854/5.5.2020 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως εστάλη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε, στις 4.5.2020, το κυβερνητικό σχέδιο για την σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων.

Από τις δηλώσεις του αυτές προκύπτει, μεταξύ άλλων, η βούληση της Κυβέρνησης να επεκτείνει προσωρινά την έγγραφη διαδικασία και στις ειδικές διαδικασίες.

Είναι προφανές ότι, από την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, πέραν των θεμάτων, που συνδέονται με την ασφαλή λειτουργία τους, εγείρονται και σημαντικά δικονομικά ζητήματα, ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας τους, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με λυσιτελή τρόπο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και την αποφυγή απώλειας των δικαιωμάτων των πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σχετικά με την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σας γνωρίζει, κατ’ αρχάς , τα εξής:

1. Εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στην επέκταση της έγγραφης διαδικασίας και στις ειδικές διαδικασίες. Και τούτο, διότι η προφορικότητα της ακροαματικής διαδικασίας δημιουργεί εχέγγυα ασφαλέστερης δικανικής κρίσης, σε σχέση με την έγγραφη αποδεικτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε μαρτυρικές καταθέσεις, μέσω της λήψης ένορκων βεβαιώσεων, χωρίς την δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων εκ μέρους του αντιδίκου μέρους.

Παράλληλα, η έγγραφη διαδικασία δημιουργεί σειρά διαδικαστικών και αποδεικτικών ζητημάτων, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και κλήτευσης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, φαλκιδεύει τα δικαιώματα των διαδίκων, δημιουργεί γραφειοκρατία και αυξάνει το κόστος για τα διάδικα μέρη.

Τέλος, ουδεμία ουσιώδη συμβολή έχει στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι οι μάρτυρες αντί να «συνωστίζονται» στο ακροατήριο, θα στοιβάζονται στις μικρές αίθουσες υπηρεσίας των Ειρηνοδικείων για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, οι ειδικές διαδικασίες εξαιρέθηκαν από την έγγραφη διαδικασία με την εισαγωγή του ν. 4335/2015.

2. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, χιλιάδες πολιτικές υποθέσεις ματαιώθηκαν. Η επαναφορά των υποθέσεων αυτών θα πρέπει να γίνει οίκοθεν, με ευθύνη των Γραμματειών των οικείων δικαστηρίων, και αζημίως.

3. Με δεδομένο ότι, κατά τα χρόνο αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, εκδόθηκαν χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να επιδοθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με συνέπεια την έναρξη των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων, αναμένεται μεγάλος συνωστισμός στις αντίστοιχες γραμματείες, λαμβανομένων υπόψη των σύντομων προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και της αδυναμίας ηλεκτρονικής κατάθεσής τους.

Είναι προφανές ότι, για την αποφυγή των προβλημάτων που αναμένεται να δημιουργηθούν, επιβάλλεται αφενός η παράταση της αναστολής των προθεσμιών κατάθεσης νέων ένδικων μέσων, όπως και βοηθημάτων από την ημέρα επαναλειτουργίας των Γραμματειών και αφετέρου η άμεση υλοποίηση της δυνατότητας για την ηλεκτρονική κατάθεση των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, στα δικαστήρια της χώρας.

4. Ειδικά για τις αγωγές της νέας τακτικής διαδικασίας, που έχουν κατατεθεί στο διάστημα από την 21η Φεβρουαρίου μέχρι 12 Μαρτίου και έχουν επιδοθεί μέχρι την ημέρα εκείνη, θα πρέπει να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση προτάσεων (100 ημερών), η οποία λήγει εντός του Ιουνίου, δεδομένου ότι στο χρόνο που ακολούθησε λόγω της λήψης προληπτικών μέτρων , με την αναστολή της λειτουργίας δικαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών και του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της δίκης ( συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού, λήψη ενόρκων βεβαιώσεων κοκ).

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να συγκαλέσετε, το ταχύτερο δυνατόν, συνάντηση όλων των εμπλεκομένων με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή της δικαιοσύνης φορέων, σε τόπο και χρόνο που εσείς θα καθορίσετε, προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των όλων δικαστηρίων, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών και να αναζητήσουμε, μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις.

 Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κ. Βερβεσός