Δελτίο χορηγούμενων ενισχύσεων Λ.Ε.Δ.Ε. μηνός Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

                                 Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

 

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 3129

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/10/201631/10/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 221.653,26 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 38.680,00  ευρώ σε 39 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού   20.010,00  ευρώ σε 25 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 153.547,83 ευρώ σε 15 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 9.130,43 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 0,00 ευρώ σε 0 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 285,00 ευρώ σε 1 μέλος

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ