Δελτίο Τύπου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από αίτηµα του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας πραγµατοποιήθηκε συνάντηση, στις 21-7-2016, στις 3.30 µ.µ στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνου Κοσµάτου και του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας. Στη συνάντηση, στην οποία συµµετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, συζητήθηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δικαιοσύνη στην Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας και οι τρόποι επίλυσης αυτών. Από την πλευρά του Γενικού Γραµµατέα και του Υπουργού κ. Νίκου Παρασκευόπουλου µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης:

  • δροµολογήθηκε ήδη η έγκριση δέσµευσης πίστωσης 200.000 ευρώ για το έργο «Συµπλήρωση – Έλεγχος – Επισκευή µέτρων πυροπροστασίας Κτιρίου ∆ικαστικού Μεγάρου ∆ράµας» η εκτέλεση του οποίου θα γίνει µετά από πλήρη µελέτη που θα εκπονήσει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, ενώ ήδη στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΧ∆ΙΚ (υπ` αριθ. 1178/21-7-2016 συνεδρίαση – 9 ο Θέµα) ολοκληρώθηκε η δέσµευση της ανωτέρω πίστωσης στο σχετικό Κωδικό Αριθµό Εξόδων,
  • δεδοµένης της κατάργησης του άµισθου Υποθηκοφυλακείου Κάτω Νευροκοπίου, όπως προβλέπει το σχέδιο νόµου «περί σύµπτυξης των Υποθηκοφυλακείων της χώρας και κατάργησης των άµισθων Υποθηκοφυλακείων» που κατατέθηκε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στη Βουλή, εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόµενο ιδρύσεως παραρτήµατος του έµµισθου Υποθηκοφυλακείου ∆ράµας στο Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας προκειµένου να υφίσταται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών της περιοχής Κάτω Νευροκοπίου όπως και άλλων νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών της χώρας, τουλάχιστον µέχρι την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων και της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης στα Υποθηκοφυλακεία της χώρας,
  • θα επανεξεταστεί µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα η επαναλειτουργία της Μεταβατικής έδρας του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, στη ∆ράµα, η οποία καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2014 και ταλαιπωρούνται έκτοτε πολίτες και δικηγόροι της ∆ράµας οι οποίοι αναγκάζονται να µεταβαίνουν στην Καβάλα για την εκδίκαση των υποθέσεών τους, – σε συνεργασία µε την επιτροπή διαχείρισης του ∆ικαστικού Μεγάρου ∆ράµας, θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης κατασκευής πρόσβασης σε ΑΜΕΑ στο κτίριο του ∆ικαστικού Μεγάρου ∆ράµας, η οποία σήµερα αντιµετωπίζεται µερικώς, καθώς µε έξοδα του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας έχει κατασκευαστεί ράµπα πρόσβασης µόνο στην, εφεδρική, βόρεια είσοδο του Μεγάρου,
  • µετά την προγραµµατισµένη για την 31-12-2016 παράδοση στο Υπουργείο των κτιριακών εγκαταστάσεων των Φυλακών Νικηφόρου ∆ράµας, εξετάζεται η άµεση επάνδρωση µε στελεχιακό δυναµικό και διοικητικούς υπαλλήλους µε σκοπό την λειτουργία τους εντός του πρώτου εξαµήνου του 2017.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίµα, ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου έγινε η επισήµανση ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων της δικαιοσύνης στη ∆ράµα και την ευρύτερη περιοχή γίνεται µε κάθε ενάργεια εντός των πλαισίων της οικονοµικής κατάστασης της χώρας και µε αρωγό τόσο το ∆ικηγορικό Σύλλογο ∆ράµας αλλά και τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς παράγοντες της δικαιοσύνης καθώς και την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους αυτής. Η συνεργασία δε του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο ∆ράµας θα συνεχιστεί και στο µέλλον αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν δροµολόγηση επίλυσης των προβληµάτων της δικαιοσύνης αλλά και της τοπικής κοινωνίας της ∆ράµας.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ